Penghargaan


Sekalung penghargaan diberikan khas untuk DR. MADELINE BERMA yang telah banyak memberi tunjuk ajar dalam menjayakan projek bengkel EX 6224: TEORI DAN DASAR PEMBANGUNAN ini. Kami juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Dr. Madeline yang bukan sahaja memberikan bimbingan kepada kami malahan juga mendedahkan para pelajar kepada isu-isu dan dasar-dasar pembangunan dunia semasa yang penting. Apa yang diajar oleh beliau sememangnya memberi pengetahuan dan pendedahan yang mendalam tentang bidang aplikasi teori ekonomi pembangunan ini.

Har Wai Mun, et al @ 2000
Created:2000